Onder dit kopje vertellen we hoe een leerling in de Raket komt. Dit doen we aan de hand van een stappenplan.

  1. De groepsleerkracht meldt in overleg met de ouders een leerling aan bij de Intern Begeleider (IB)
  2. De IB gaat in gesprekken met de groepsleerkracht en ouders na of dit kind in aanmerking komt voor aanmelding bij de Raket
  3. De groepsleerkracht en de ouders verstrekken middels formulieren informatie over toetsresultaten, ontwikkeling van het kind, het waarom van de aanmelding, enz.
  4. De IB stuurt deze aanmeldingsformulieren naar de plaatsingscommissie (aanmelding gebeurt altijd door de IB)
  5. De plaatsingscommissie bepaalt aan de hand van de verkregen informatie of het kind wel of niet geplaatst wordt
  6. De plaatsingscommissie informeert de IB van de school schriftelijk over haar besluit; leerlingen die niet geplaatst kunnen worden, komen op een wachtlijst, hetgeen niet betekent dat zij automatisch in een volgende periode wel worden geplaatst
  7. De IB informeert de groepsleerkracht en de ouders van de aangemelde leerlingen mondeling over het besluit van de plaatsingscommissie
  8. De plaatsingscommissie informeert de ouders schriftelijk over haar besluit ‘plaatsing’ of ‘wachtlijst’
  9. De plaatsingscommissie stuurt de leerkrachten van de Raket de plaatsingslijst, en overhandigt de dossiers van de geplaatste kinderen
  10. Ouders, groepsleerkrachten en IB worden op de eerste Raketdag van de kinderen uitgenodigd voor een bijeenkomst, waar informatie wordt gegeven over de Raket en onder andere persoonlijke doelen worden geformuleerd